L’IL3-UB posa en marxa el seu Pla d’Igualtat

L’IL3-UB formalitza el seu compromís per la igualtat amb la posada en marxa del Pla d’Igualtat 2020-2024, aprovat a desembre de 2019 amb l’objectiu d’establir, desenvolupar i promoure polítiques que fomenten el mateix tractament i oportunitats per a dones i homes. Per garantir-hi el compliment efectiu, es va establir la igualtat com a un principi estratègic de la Política Corporativa i de Recursos Humans de l’entitat.

Plan igualdad IL3-UB


El Pla d’Igualtat és una iniciativa transversal, exhaustiva i integral, que inclou mesures per aplicar en tots els àmbits i activitats que desenvolupa l’IL3-UB, des de la selecció a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de feina i ocupació, la salut laboral, l’ordenació del temps de treball i la conciliació corresponsable, la prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de gènere, creença o pensament i l’ús no discriminatori del llenguatge, la comunicació i la publicitat.

Per assolir aquests objectius, no només s’han implementat mesures d’impacte, sinó que també s’ha constituït i articulat la Comissió d’Igualtat IL3-UB, formada per representants de l’empresa i de la representació legal de les persones treballadores. Aquest organisme, que sosté les seves activitats de forma periòdica des de gener de 2020, és una eina clau perquè els treballadors i les treballadores puguin aportar iniciatives i participin activament en la implementació, seguiment, avaluació i revisió constant del pla i així garantir la seva correcta aplicació.

Amb tot això, el Pla d’Igualtat és una peça clau per poder construir un entorn de treball productiu, segur, respectuós i lliure de discriminacions. A la vegada, és un pas fonamental per avançar cap a una igualtat plena i efectiva dins de l’organització, on puguin existir les mateixes oportunitats i drets per a totes les persones que formen part de l’IL3-UB.