Postgrau en Pediatria Social: un Enfocament M...

Afegir a favorits
Medicina

Postgrau en Pediatria Social: un Enfocament Multidisciplinari

Online
32 setmanes
Postgrado pediatría social

Dades bàsiques

Crèdits

30 ECTS

Tipus de curs

Formació de Postgrau

Idioma

Castellà

Dates

17/4/2023 - 30/11/2023

Modalitat

Online

Preu

3.040

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

381 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

Col·laborador:

seps

 

 

 

La Pediatria Social desenvolupa una visió integral dels/de les nens/es i joves i inclou l’entorn on es desenvolupen i les influències de la família i la societat sobre la salut global d’aquests.

La pràctica diària de qualsevol equip multidisciplinari pediàtric està replet d’aspectes relacionats amb la Pediatria Social i el/la professional pot actuar davant d’aquests de dues maneres: passar-los de puntetes i inclús ignorar-los o abordar-los directament i tenir-los en compte com a part de l’atenció integral a la població infanto-juvenil.

És evident que la realitat de les consultes pediàtriques està canviant. Els problemes socials que acaben tenint efectes en la salut necessiten dels equips pediàtrics una visió integral de la situació clínica i social del nen/a i adolescent per poder prevenir, detectar, diagnosticar i abordar aquest tipus de problemàtiques. Per altra banda, alguns diagnòstics clínics desencadenen un fort impacte psicosocial en els nens/es i les seves famílies, que també hem de contemplar.

Aquest programa apropa el/la professional a la Pediatria Social i li ofereix coneixements, habilitats, eines i recursos per comprendre l’arrel del problema i el motiu de la consulta, i així, poder realitzar una intervenció adequada. El programa posa èmfasi en l’abordatge multidisciplinari, en la coordinació entre dispositius sanitaris i comunitaris i en el coneixement de les xarxes de recolzament i recursos existents.

El Postgrau en Pediatria Social: un Enfocament Multidisciplinari de l'Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona és la formació especialitzada, rigorosa i necessària perquè els/les professionals que integren els equips pediàtrics puguin aplicar les actuacions i els protocols adequats i detectar, abordar, tractar i derivar amb qualitat i eficiència les repercussions socials d’aquestes problemàtiques que van en augment.

Objectius

L'objectiu principal del postgrau és preparar al participant per prevenir i detectar precoçment possibles casos de patologia i problemàtica social en la infància i adolescència i intervenir terapèuticament o a través de l'abordatge multidisciplinar en aquests casos, amb el plantejament i l'orientació previs a les famílies i/o cuidadors. Concretament, el postgrau prepara al participant per:

 • Obtenir una visió integral de la situació sòcio-familiar del nen/a i adolescent.
 • Saber realitzar una entrevista familiar que permeti profunditzar o obtenir una informació major i més eficient de la problemàtica detectada i desenvolupar competències per l'observació no verbal i la comunicació empàtica.
 • Coordinar-se entre dispositius (intrahospitalaris i extrahospitalaris): família, escola, serveis socials, serveis sanitaris, cossos de l'Estat…
 • Conèixer les xarxes socials de recolzament i els recursos existents propers a la família que li puguin ser recomanats per contribuir a la millora de la situació del nen/a.
 • Conèixer les funcions i els protocols d'actuació d'altres perfils professionals (psicòlegs, treballadors socials i psiquiatres infanto-juvenils principalment) amb els quals poder plantejar, pactar i dissenyar un abordatge multidisciplinar de la problemàtica concreta.
 • Saber formular una demanda d'intervenció a un altre col•lectiu professional.
 • Adquirir habilitats per la comunicació i plantejaments a les famílies amb la finalitat d'establir recomanacions per millorar la situació en la qual es troba el nen/a.
 • Pactar i plantejar conjuntament amb l'equip multidisciplinar de professionals l'abordatge que s'ha de realitzar sobre la problemàtica del nen/a. Construir conjuntament dinàmiques de treball i interactuació multidisciplinar.
 • Gestionar el seguiment de l'abordatge que està realitzant la resta de professionals, compartint tota aquella informació que resulti rellevant.
 • Prevenir elements de risc futurs com a conseqüència de la problemàtica existent.

Tres raons per escollir-lo

 • Primer postgrau a nivell nacional especialitzat en Pediatria Social, que aporta una mirada àmplia als professionals sanitaris que integren els equips pediàtrics per abordar les patologies socials més recents i actuals.
 • El programa conté casos clínics reals i es clausura amb tallers pràctics on-line en els quals el/la participant resoldrà situacions actuals de les consultes pediàtriques.
 • Avalat per la Societat Espanyola de Pediatria Social (SEPS) i dissenyat per un equip multidisciplinari de professionals de renom i àmplia experiència en el sector.

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Pediatria Social: un Enfocament Multidisciplinari per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

violencia
Aquesta activitat formativa ha rebut el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Programa

1. Pediatria social: conceptes generals
1.1. Paper del pediatre i de l’equip multidisciplinari a la salut infantil i familiar
1.2. Marc legal i drets dels/de les nens/es
1.3. Bioètica i pediatria
1.4. Detecció precoç clínica i psicosocial
1.5. Aspectes socials de la història clínica
1.6. Xarxes de recolzament i treball comunitari

2. Prevenció i promoció de la salut
2.1. Activitats preventives i de promoció de la salut
2.2. Desenvolupament físic i psicològic del/de la nen/a sa/na. Signes d’alerta
2.3. Risc social en pediatria. Concepte i intervenció
2.4. Parentalitat positiva: educació del hàbits i les emocions
2.5. Prevenció de lesions no intencionades
2.6. Vacunacions en circumstàncies/situacions especials
2.7. Concepte de salut i malaltia en les diferents cultures

3. Infància i família (el pediatra i l’equip multidisciplinari, el/la nen/a i la família)
3.1. Concepte de família i les seves funcions. Diversitat de nuclis familiars
3.2. Famílies en situació de risc o vulnerabilitat social. Detecció i maneig
3.3. Situacions de pèrdua i dol familiar
3.4. Tipus d’acolliment: acolliment familiar
3.5. Adopció nacional i internacional
3.6. Interculturalitat en salut.

4. Infància i malaltia
4.1. Dimensió social i familiar de la malaltia
4.2. El/la nen/a amb discapacitat
4.3. Trastorns de salut mental prevalents en pediatria
4.4. Malaltia crònica infantil
4.5. Obesitat i altres patologies prevalents
4.6. Factors mediambientals
4.7. El procés de dol en els infants, adolescents i famílies.

5. Infància i escolaritat
5.1. Aspectes sanitaris, psicopedagògics i socials en l'escoralització
5.2. Trastorns de l’aprenentatge
5.3. Fracàs escolar
5.4. Assetjament escolar i ciberassetjament
5.5. Equip de salut i escola.
5.6. Ús de les TIC.

6. Maltractament infantil: signes d’alerta i gestió multidisciplinària
6.1. Maltractament infantil, un problema de salut. Funció de l’equip multidisciplinari
6.2. Factors de risc i de protecció
6.3. Negligència
6.4. Maltractament físic: sospita, diagnòstic i diagnòstic diferencial
6.5. Maltractament psicològic: sospita, diagnòstic i diagnòstic diferencial
6.6. Maltractament sexual: sospita, diagnòstic i diagnòstic diferencial
6.7. Altres formes de maltractament
6.8. Maneig multidisciplinari de maltractament
6.9. Conseqüències del diagnòstic de maltractament. Protecció del menor
6.10. Paper del professional en el judici com a pèrit o testimoni

7. Adolescència
7.1. Desenvolupament psicosocial de l’adolescent
7.2. Oci i gestió del temps lliure
7.3. Educació sexual
7.4. Prevenció de les relacions abusives: violència de gènere i violència ascendent
7.5. Trastorns de la conducta alimentària
7.6. Trastorns de salut mental: autòlisi
7.7. Grups i les seves dinàmiques: tribus urbanes
7.8. Consum de drogues. Addicions
7.9. Menors infractors
7.10. Identitat de gènere

Destinataris

El programa està dirigit a professionals sanitaris de l’àmbit clínic amb interès en els problemàtiques i patologies socials que actualment afecten els nens/es i adolescents, com és el cas de pediatres i residents, metges de l’especialitat familiar i comunitària, infermeres, treballadors socials sanitaris i psicòlegs clínics.

Sortides professionals

Algunes de les sortides professionals del Postgrau en Pediatria Social són les següents:

 • Serveis de pediatria de clíniques mèdiques privades.
 • Serveis de pediatria d’hospitals concertats i públics, ja siguin generals o infantils.
 • Gabinets o consultoris pediàtrics.
 • Seccions de pediatria de centres d’atenció primària (CAPs), centres d’urgències d’atenció primària (CUAPs) o consultoris de salut.

Professorat

Consell d'experts

Sra. Carme Calafat Siquier
Psicòloga. Directora de l’Àrea d’Infància i Família. Associació Benestar i Desenvolupament.

Sr. David Nadal Miquel
Treballador social. Cap del Servei de Treball Social de l’Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu. Postgrau en Atenció Primària en Serveis Socials per la Universitat de Barcelona.

Quadre docent

Tutors d'impartició


Sra. Núria Carsí Costas.
Infermera Consultora Clínica. Directora de l'Espai de salut. Membre de l'equip de suport psicoemocional d'AFANOC i Hospital de Sant Joan de Déu. Sofrologa clínica.

Sra. Montserrat Galceran Anguera
Psicopedagoga. Diplomada en Magisteri d'Educació Especial i Logopèdia. Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Parc Taulí. (Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell)

Dr. Antonio Gancedo Baranda
Pediatra. Facultatiu Especialista de l'Àrea de Pediatria i Neonatologia de l'Hospital
Universitario Fundación Alcorcón. Responsable de la consulta de Pediatria Social.

Sra. Esther Lasheras Soria
Treballadora social sanitària. Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu. Postgrau en Atenció integral a persones amb malaltia avançada i als seus familiars (CEU Abat Oliva).

Sra. Ana Mª Marchal Torralbo
Infermera Comunitària de l'Institut Català de la Salut (ICS). Infermera referent del Programa Salut i Escola en Santa Coloma de Gramanet. Postgrau en Infermeria Comunitària per l'Escola Universitària de la Creu Roja (Terrassa).

Sr. David Nadal Miquel
Treballador social sanitari. Cap del Servei de Treball Social de l'Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu. Postgrau en Atenció Primària en Serveis Socials per la Universitat de Barcelona.

Sra. Ariadna Ramírez Mallafré
Psicòloga clínica. Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Parc Taulí (Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell).

Dra. Sílvia Ricart Campos
Pediatra. Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu. Hospitalització Pediàtrica i Unitat d'atenció als nens amb malalties cròniques i elevada dependència.

Sr. Daniel Cruz Martínez
Psicòleg clínic. Coordinador del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Granollers, Hospital Sant Joan de Déu. Professor Mèdic Associat de la Universitat de Barcelona. Acadèmic corresponent de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya. Psicoterapeuta acreditat per la FEAP. Membre de la junta directiva de la Societat Espanyola de Psiquiatria i Psicoteràpia del Nen i de l'Adolescent. Membre de la junta directiva de la Associació Catalana de Professionals de Salut Mental - AEN catalana.

Sra. Bárbara Feyling
Psicòloga General Sanitària. Certificat d' Estudis Clínics, Institut del Camp Freudià. Llicenciada en psicología.

Sra. Cecilia Brando-Garrido
Diplomada Universitària en Infermeria (EUIG). Professora Titular de Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat (UAB). Postgraduada en Emergències per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Màster Oficial en Salut i Benestar Comunitari (UAB). Doctoranda en Psicologia Clínica (UB).

 

Autors


Sra. Carme Calafat Siquier
Psicòloga. Directora de l'Àrea d'Infància i Família. Associació Benestar i Desenvolupament.

Dr. Antonio Gancedo Baranda
Pediatra. Facultatiu Especialista de l'Àrea de Pediatria i Neonatologia de l'Hospital
Universitario Fundación Alcorcón. Responsable de la consulta de Pediatria Social.

Dr. Jesús García Pérez
Pediatra. President de la Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS). Cap de la Unitat de Pediatria Social de l'Hospital Niño Jesús.

Sra. Esther Lasheras Soria
Treballadora social sanitària. Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu. Postgrau en Atenció integral a persones amb malaltia avançada i als seus familiars (CEU Abat Oliva).

Sra. Ana Mª Marchal Torralbo
Infermera Comunitària de l'Institut Català de la Salut (ICS). Infermera referent del Programa Salut i Escola en Santa Coloma de Gramanet. Postgrau en Infermeria Comunitària per l'Escola Universitària de la Creu Roja (Terrassa).

Sr. David Nadal Miquel
Treballador social sanitari. Cap del Servei de Treball Social de l'Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu. Postgrau en Atenció Primària en Serveis Socials per la Universitat de Barcelona.

Sra. Ariadna Ramírez Mallafré
Psicòloga clínica. Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Parc Taulí (Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell).

Dra. Sílvia Ricart Campos
Pediatra. Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu. Hospitalització Pediàtrica i Unitat d'atenció als nens amb malalties cròniques i elevada dependència.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Membres de la Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS). (10% de descompte).

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

Instituto Forymat

Adreça:

C. de la Princesa, 41
28008. Madrid

WhatsApp: 630 25 42 67
E-mail: admision@il3.ub.edu

91 559 27 86

De dilluns a dijous de 9:30h a 20:30h i divendres de 9:30h a 18:30h