Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenc...

Afegir a favorits
Gestió sanitària

Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris. GESAPH

Semipresencial
52 setmanes
master gesaph

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Català i Castellà

Dates

5/11/2020 - 4/11/2021

Modalitat

Semipresencial

Horari

Un día por semana (miércoles) de 9:30¿h a 19:00¿h

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

5.470

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

758 h. on-line + 242 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

Amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:

dptaf
 
 
L'increment i envelliment de la població, l'augment de la demanda de serveis i de la millora de la qualitat en l'atenció a les persones dependents, fan necessària una oferta formativa adaptada a aquests requeriments.

Per aquest motiu presentem un programa, que és el resultat d'una decidida voluntat de sumar esforços i recursos, dirigits a oferir una formació de qualitat en els coneixements i les tècniques pròpies de la gestió assistencial integral entre els sectors Salut i Social, així com en la direcció de primer nivell d'organitzacions i processos. A més, aporta les últimes novetats organitzatives i d'activitat de professionals, facilitant el treball d'equip a nivell territorial i interdisciplinari.

El Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris. GESAPH té com a objectiu formar i entrenar professionals de l'àmbit de la salut i social de manera conjunta i coordinada, per aconseguir que l'assistència diària sigui més eficaç i integrada, de major qualitat i sostenible.

Per a això, revisa aspectes clau en les diferents àrees docents, com els models sanitaris i models de serveis socials, els reptes territorials per a la integració i coordinació de l'assistència, les línies de futur del model integral, les últimes tendències en organització de processos i recursos, l'ús de la informació clínica i d'empresa, les habilitats de decisió assistencial, el lideratge dels equips humans, la direcció estratègica, el mercat i els nous serveis, els models de qualitat, i els aspectes legals i normatius.

Al llarg del màster es desenvolupen projectes de gestió integrada per grups de treball d'alumnes, facilitant la seva posterior implantació en els territoris.

Si ets un professional de l'àmbit assistencial i social i vols desenvolupar les teves habilitats en gestió d'equips i de serveis de manera integrada entre els serveis socials, l'atenció primària, l'hospitalària o serveis sociosanitaris, aquest és el teu màster.

Objectius

 • Conèixer les noves polítiques sanitàries i de serveis socials amb els nous instruments i models integradors de l'assistència a les persones.
 • Adquirir els coneixements, les tècniques i les habilitats necessaris per a la gestió i direcció d'equips de professionals i recursos de l'organització.
 • Desenvolupar capacitats d'integració de serveis i coordinació assistencial entre equips de treball.
 • Aprendre a gestionar de manera més efectiva processos integrals i projectes territorials de salut i socials.
 • Adquirir habilitats en innovació i ús de les noves tecnologies, estratègies i eines de gestió empresarial.
 • Contactar i debatre amb personalitats i directius rellevants del sistema de serveis socials i sanitaris.
 • Disposar, al final del màster, d'un projecte de gestió aplicat a la realitat d'un centre assistencial o territori amb la col·laboració d'empreses i/o institucions.
 • Beneficiar-se d'un pla de millora professional dels equips de treball en projectes d'atenció integrada amb servei de seguiment tutoritzat dels projectes.
 • Facilitar a les institucions i empreses de serveis sanitaris i socials el desenvolupament de projectes ad hoc i plans de desenvolupament professionals individuals, a partir dels seus alumnes.

Tres raons per escollir-lo

 • Únic màster que et permet iniciar-te en el treball col·laboratiu entre nivells assistencials sanitaris, sociosanitaris i serveis socials per aconseguir una atenció integrada per al ciutadà.
 • Desenvolupat amb les administracions i proveïdors de serveis en atenció primària, serveis socials i serveis hospitalaris, estant alineat amb el Pla de Salut 2015-20 i el Pla estratègic de serveis socials, i el Pla Interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS) de la Generalitat de Catalunya.
 • Permet desenvolupar projectes reals de millora en la teva pròpia organització, amb el suport de l'equip docent i experts del programa.

 

Acreditación académica

Máster en Gestión Integral de Servicios en Atención Primaria, Sociales y Hospitalarios. GESAPH por la Universitat de Barcelona.

Curso propio diseñado según las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior y equivalente a 60 créditos ECTS.

violencia
Esta actividad formativa está pendiente del reconocimiento de formación de interés en servicios sociales concedido por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

Programa

1. Sistemes sanitaris i de serveis socials
1.1. Aspectes normatius essencials en atenció primària, hospitalària i serveis socials bàsics i especialitzats
1.2. Informe de l'estat dels serveis socials i el sistema de serveis socials
1.3. Tendències que afectaran la provisió i l'organització dels serveis sanitaris i socials: Projecte +Futur
1.4. Contracte programa amb els ens locals per al funcionament del serveis
1.5. Sistema català de serveis socials. El pla estratègic de serveis socials
1.6. El pla de salut
1.7. Models d'empresa sanitària
1.8. Sistema sanitari
1.9. El model de compra de serveis de salut del CatSalut
1.10. La participació de la ciutadania
1.11. Drets i deures de la ciutadania en el sistema sanitari i de serveis socials
1.12. Sensellarisme, vulnerabilitat, pobresa energètica i inclusió social

2. Atenció a les persones i organització de serveis amb atenció integrada
2.1. Accés als recursos per a malalts amb discapacitat. Protocol de maltractaments en gent gran i l'accés de recursos a persones amb malaltia mental
2.2. Atenció integrada centrada en la persona
2.3. Estratègia en salut i acció comunitària
2.4. Infància i adolescència en risc
2.5. Integració assistencial entre diferents nivells assistencials: hospitalització, atenció primària, sociosanitari
2.6. L'organització de serveis residencials, dispositius diürns d'atenció a la gent gran i dependència
2.7. L'assistència funcional integrada a ATDOM entre serveis socials i sanitaris
2.8. L'assistència funcional integrada entre serveis socials i sanitaris
2.9. L'atenció integrada en la cronicitat i complexitat
2.10. La gestió territorial de la farmàcia comunitària
2.11. La innovació en les organitzacions i equips
2.12. La integració de serveis, equips multidisciplinaris. Chronic care model
2.13. La integració de serveis, equips multidisciplinaris. Trajectòria clínica en una cadena de valor. Metodologia care delivery value chain
2.14. Maltractament i violència masclista i maltractament dels ascendents
2.15. Models d'organització de serveis socials bàsics i comunitaris
2.16. Modificació de la capacitat i formes de protecció. Mes enllà de la incapacitació
2.17. Organització de l'atenció primària: EAP
2.18. Organització de l'atenció intermèdia: àmbit sociosanitari (hospital de dia, Unitat de convalescència, estada intermèdia , llarga estada...)
2.19. Organització de l'atenció hospitalària
2.20. Personalització i tecnologia al servei de les persones: teleassistència
2.21. Sensellarisme, vulnerabilitat, pobresa energètica i inclusió social
2.22. La innovació en atenció primària
2.23. Pla de salut i l'atenció integrada

3. Eines per a la gestió de recursos i organitzacions
3.1. La innovació des de les TIC en serveis socials i salut
3.2. L'eficiència operativa: el mètode lean
3.3. L'aplicació de tecnologies en els serveis i en la comunicació amb les persones
3.4. La metodologia del patient journey i desing thinking
3.5. Conceptes bàsics en metodologia de la qualitat i introducció als models d'acreditació
3.6. La gestió per processos
3.7. La gestió per processos aplicada al projecte
3.8. Programes i projectes actuals i de futur en les TIC per salut i social
3.9. El quadre de comandaments, definició i disseny. L'ús de la informació en la presa de decisions
3.10. L'ús de la informació en la presa de decisions i els quadres de comandaments
3.11. Conceptes de planificació estratègica i d'aplicació en projectes
3.12. Planificació estratègica
3.13. Eines de planificació estratègica: DAFO, CAME, CAMBAS, 5F Porter
3.14. Conceptes bàsics d'amortitzacions
3.15. Conceptes bàsics de pressupost
3.16. La gestió del pressupost i el pla econòmic per a un projecte
3.17. Conceptes bàsics de gestió econòmica i indicadors de resultats
3.18. Central de resultats, music i benchmark
3.19. Conceptes bàsics de definició d'objectius
3.20. Definició d'objectius del projecte
3.21. La direcció per objectius
3.22. La seguretat de les persones i el pacient
3.23. Definició de serveis per al projecte
3.24. El mercat i la comunitat: necessitats i expectatives
3.25. El servei i els productes: definició, disseny, oferta i llançament
3.26. L'orientació estratègica dels serveis: orientació al client i a la persona

4. Equips de professionals i desenvolupament competencial
4.1. Competència de comunicació i persuasió
4.2. El lideratge d'equips de professionals
4.3. El treball en equip de professionals
4.4. L'ètica en la gestió
4.5. La gestió del canvi
4.6. La negociació: laboratori de simulació pràctica
4.7. Negociació i gestió del conflicte
4.8. Coneixement en l'atenció integrada i les persones
4.9. Relacions laborals i contractació pública i privada
4.10. El treball en equip

5. La gestió de projectes
5.1. Anàlisi de solucions. Criteris de selecció: matriu de selecció multicriteri. Solució seleccionada: hipòtesi i riscos d'alt nivell. Anàlisi de viabilitat de la solució seleccionada
5.2. Tècniques i eines bàsiques per al desenvolupament de la solució seleccionada: diagrama de context. Anàlisi de riscos del projecte
5.3. Tècniques i eines per a la planificació de la implementació i posada en marxa de la solució desenvolupada: abast, cronograma, pressupost, qualitat, riscos
5.4. Tècniques i eines per a la implementació (execució) i posada en marxa del projecte, recull de "lliçons", gestió de les no conformitats, gestió de canvis

Destinataris

Professionals de l'atenció directa que tinguin o vulguin desenvolupar funcions de coordinació, direcció o gestió de projectes en l'atenció primària, l'atenció hospitalària o els serveis socials bàsics i especialitzats de l’àmbit d’afers socials i que vulguin conèixer, iniciar-se o aprofundir en la gestió assistencial integrada territorial completa i la coordinació d'equips professionals, recursos i serveis:

 • Professionals de l'atenció directa, directors, adjunts de direcció dels CAP i de residències i serveis d’atenció al domicili.
 • Caps de serveis i unitats mèdiques i d'infermeria hospitalàries, de serveis sociosanitaris i de serveis de salut mental.
 • Responsables i coordinadors d'atenció a l'usuari, CUAP, urgències territorials, PADES, unitats d'enllaç internivells i unitats territorials.
 • Coordinadors o directors d'equips bàsics d'atenció social (EBAS), de serveis d'atenció domiciliària, centres de serveis socials bàsics, centres de dia i centres residencials d'atenció a persones en situació de dependència.
 • Professionals d'institucions públiques i d'institucions i empreses privades, proveïdores de serveis de salut i de serveis socials per a persones en situació de dependència.

Professorat

Comitè acadèmic

Sr. Josep Maria Grego Recasens
Metge especialista en Medicina de Família i Comunitària. Director de Projectes i Desenvolupament. Direcció Corporativa de Docència, desenvolupament i Innovació Assistencial. Mútua Terrassa.

Sra. Pia Ferrer
Cap del Servei de Formació i Gestió del Coneixement Especialitzat. Departament de Benestar Social i Familia.

Sra. Yolanda Lejardi Estevez
Infermera. Directora Assistencial d'Atenció Primària. Institut Català de la Salut.

Sra. Conchita Barbeta Mir
Infermera. Directora de la Residència i Centre de dia Feixa Llarga. Direcció General de Protecció Social, Departament de Treball i Afers Socials i Família, Generalitat de Catalunya.

Sr. Miquel Maria Biarnés Margalef
Metge. Director del Complex Sanitari i Social Llevant de Tarragona.

Sra. Azucena Carranzo Tomás
Gerència. Entitat de Base Asociativa Vallcarca S. L. Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi.

Sr. Lluís Colomés Figuera
Doctor en medicina. Especialista en Medicina i Cirurgia i en Medicina Familiar i Comunitària. Director d'Atenció Primària de SAGESSA.

Sr. Alex Escosa Farga
Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Director d’Atenció Primària Parc Sanitari Pere Virgili.

Sr. Xavier Pérez Berruezo
Metge. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Director de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE).

Quadre docent

Sra. Laura Agud Ferrer
Responsable de projectes de foment de la Inversió de la Secretaria General del Departament de Treball i Afers Socials i Família. Diplomada en Educació Infantil i Màster de Direcció Pública de ESADE.

Sra. Esther Amado Guirado
Referent de Farmàcia. Àrea del medicament i Servei de Farmàcia. Gerent Territorial de Barcelona. ICS.

Sr. Rafael Arderiu Monnà
Sub-director General de Gestió de Recursos Direcció General de Protecció Social. Departament de Treball, Afers Socials i Families

Sr. Xavi Arrebola Trias
Adjunt d'Infermeria a la Direcció assistencial de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE). Referent de Seguretat de Pacients i Qualitat Assistencial. Col·laborador en temes de seguretat de pacients amb el Departament de Salut.

Sra. Conchita Barbeta Mir
Infermera. Directora de la Residencia i Centre de dia Feixa Llarga. Direcció General de Protecció Social, Departament de Treball i Afers Socials i Família, Generalitat de Catalunya.

Sra. Cristina Carbonell Abella
Metgessa de Família. Directora EAP Via Roma.

Sra. Azucena Carranzo Tomás
Gerència. Entitat de Base Asociativa Vallcarca S. L. Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi.

Sr. Paco Carretero Palomares
Advocat especialista en Dret Laboral. Soci-Director Bufet Vallbé Advocats. Assessor organitzacions empresarials.

Sr. Eduard Carrion Sanchez
Metge de Familia. Director EAP Santa Perpetua. ICS

Sr. Lluís Colomés Figuera
Doctor en medicina. Especialista en Medicina i Cirurgia i en Medicina Familiar i Comunitària. Director d'Atenció Primària de SAGESSA.

Sr. Joan Carles Contel Segura
Dimplomat en Infermeria. Coordinador d¿Infermería a l¿Institut Català de la Salut. Membre del Programa Cronicitat del Departament de Salut. Pla d¿Atenció i Integració Social i Sanitària.

Sr. Josep Davins Miralles
Metge. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària Pública. Sotsdirector General d¿ordenació i Qualitat Sanitària i Farmacèutica del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Jordi Delcor Garrido
PDD del IESE. Consultor i assessor d'empreses sanitàries. Diplomat M&B (Heriot Watt, UK), P.D:P IESE, Diplomat E.A.E, cert TESOL (Trinity College, London). Consultor Direcció I Organització d¿empreses I Direcció de projectes Formador en Habilitats Directives en l¿àmbit socio sanitari.

Sr. Xavier Delgado Alonso
Coordinador de programes d¿Inclusió i Cohesió Social. Direcció general de protección Social. Departament de Treball i Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya.

Sra. Montserrat Domènech Prat
Responsable del Servei de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

Sr. Josep Davins Miralles
Metge. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària Pública. Sotsdirector General d¿ordenació i Qualitat Sanitària i Farmacèutica del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Jordi Delcor Garrido
PDD del IESE. Consultor i assessor d'empreses sanitàries. Diplomat M&B (Heriot Watt, UK), P.D:P IESE, Diplomat E.A.E, cert TESOL (Trinity College, London). Consultor Direcció I Organització d¿empreses I Direcció de projectes Formador en Habilitats Directives en l¿àmbit socio sanitari.

Sr. Xavier Delgado Alonso
Coordinador de programes d¿Inclusió i Cohesió Social. Direcció general de protección Social. Departament de Treball i Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya.

Sra. Montserrat Domènech Prat
Responsable del Servei de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

Sr. Alex Escosa Farga
Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Director d¿Atenció Primària Parc Sanitari Pere Virgili.

Sra. Cecília Fàbregues i Arbués
Cap del servei de Valoracions Subdirecció General d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal. Direcció General de Protecció Social. Departament de Treball i Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya

Sra. Roser Fernández Alegre
Economista. Directora General d¿Unió Catalana d¿Hospitals.

Sra. Cristina Fontcuberta Adalid
Enginyera Industrial. Màster en Gestió Sanitària. Especialista en Lean Management.

Sra. Joana Frigole Peracaula
Psicologa, Coach i conferenciant.experta en transformació emocional dels equips, persones i organitzacions. Autora del llibre ¿posa llum a la teva vida. Genera emocions i converses constructives

Sr. Josep Fuster Sugrañes
Director d¿anàlisi econòmica, estudis i prospectiva La Unió Catalana d'Hospitals

Sra. Rosa Gallardo Calles
Unitat d'Actuacions de lluita contra la Violència Familiar i Masclista Direcció General de Famílies Departament de Treball i Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya

Sr. Oriol Garcia Codina
Llicenciat en Ciències polítiques i de l¿Administració. Responsable d¿informació i metodologia per a la planificació i avaluació. Servei del Pla de Salut. Direcció General de Planificació de Salut. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Cristina Gené i Alegret
Cap del Gabinet Tècnic Secretaria General. Departament de Treball i Afers Socials i Familia.

Sra. Montserrat Gens Barberà
Directora de Qualitat i Seguretat dels Pacients Gerència Camp de Tarragona Institut Català de la Salut

Sr. Marco Inzitari
Metge. Director Assistencial Parc Sanitari Pere Virgili. Assessor PIAISS.

Sra. Yolanda Lejardi Estevez
Infermera. Directora Assistencial d¿atenció Primària. Institut Català de la Salut.

Sr. Anton López Bastida
Director Residència Assistida, Centre de Dia i Casal de Gent Gran Mare de Déu de la Mercè Direcció General de Protecció Social Departament de Treball i Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya

Sra. Lorena Lopez Massegosa
Llicenciada en ADE i màster CEMS. Consultora especialitzada en el sector salut Investigació qualitativa de mercat per al disseny i desenvolupament de nous productes i serveis amb enfoc usuari/pacient

Sra. Laura Mari Barrajon
Llicenciada en Psicologia de les organitzacions i màster en Recursos Humans. Coach Facilitadora i mediadora. Inteligència Emocional

Sr. Jordi Martínez Roldán
Metge. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Director d¿ Innovació i transformació digital ¿ Hospital del Mar- parc de salut MAR

Sr. Ramon Maspons Bosch
Coordinador d¿ Innovació Agencia d'informació, avaluació i qualitat en salut, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Vicenç Mayor Mora
Economista. Director de Gestió de costos de Mútua de Terrassa). Màster en Economia de la Salut i Gestió Sanitària per la Pompeu Fabra.

Sra. Sara Pablo Reyes
Presidenta Subcomisió de docència de la metropolitana Nord

Sra. Clara Pareja Rossell
Direcció Assistencial d¿Atenció Primària i a la Comunitat. Adjunta a la Direcció Institut Català de la Salut. Departament de Salut.

Sr. Xavier Pérez Berruezo
Metge. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Director Assistencial de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE).

Sra. Rosa M Perez Sirvent
Subdirectora General d¿Atenció a la Infància i l¿Adolescència Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Sr. Pol Pérez Sust
Llicenciat en Biologia. Màster en Economia de la Salut. Coordinador General de les tecnologies de la Informació i la comunicació del Sistema de Salut. Departament de Salut

Sr. Jaume Ramonet Fernández
Director del Máster en Project Management - On Line. Enginyer Industrial Superior
Sra. Maria Angels Rius Rafecas
Metgessa. Economista. Directora del centre MQ Reus (Grup SAGESSA).

Sra. Begoña Roman Maestre
Doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Professora d'Ètica de la Universitat de Barcelona. Presidenta del Comitè d¿Ètica de Serveis Socials de Catalunya i vocal del Comitè de Bioètica de Calalunya.

Sra. Antonia Rosello Calzada
Enginyera. Responsable Oficina Tècnica Acreditacions i Certificacions. Direcció Corporativa, Docència, Investigació i Innovació. Mútua Terrassa de planificació estratègica i organització.

Sr. Sebastià Santaeugenia González
Director del Programa a l¿Atenció i Prevenció a la cronicitat (PPAC).

Sr. Oscar Solans Fernández
Metge de família. Responsable Funcional de la oficina eSalut. Coordinació General de les TIC. Departament de Salut.

Sra. Yanna Stefannu Lidiorikiotu
Doctora en Ciències Socials i Jurídiques. Llicenciada en Antropologia. Graduada en Educació Social. Llicenciada en ADE. Consultora especialitzada en empreses del tercer sector. Experta en màrqueting EAE Business School, Universitat de Barcelona, Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Sr. Cesar Suarez Lladosa
Coordinador CAP Manso. Àrea de Gestió i Serveis i Atenció al ciutadà . Departament de Salut

Sra. Neus Tamayo i Sala
Responsable de l¿àmbit jurídic de la Infància i l¿Adolescència. Departament de Treball i Afers Socials i Familia.

Sra. Amelia Troncoso Mariño
Farmacèutica Servei de farmacia Gerència Territorial de Barcelona Institut Català de la Salut
Departament de Salut | Generalitat de Catalunya

Sr. Jordi Varela Pedragosa
Doctor en Medicina per la UAB. Diplomat en Epidemiologia i Estadística. Diplomat en Direcció d¿Hospitals per ESADE. Consultor especialitzat en gestió clínica de la Societat Catalana de Gestió Sanitària.

Sra. Noemi Villén Romero
Farmacèutica Àrea del Medicament Gerència Territorial de Barcelona Institut Català de la Salut Departament de Salut | Generalitat de Catalunya
 

Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus.  Contacta amb el nostre equip d'admissions per a obtenir més informació.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició.
Vull rebre informació respecte de l’activitat formativa de l’IL3-Universitat de Barcelona.

CONTACTE

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 19h