Màster en Gestió Integrada de Serveis d'Atenc...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Gestió Integrada de Serveis d'Atenció Primària, Socials, Hospitalaris i Comunitaris. GESAPH

Semipresencial
53 setmanes
master gesaph

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

31/10/2024 - 7/11/2025

Modalitat

Semipresencial

Horari

23 dies presencials en horari de 10:00h a 18:15h

Es tracta d'un programa de caràcter semipresencial, amb l'opció d'assistir en remot a les sessions presencials per a estudiants que resideixin fora de l'àmbit de proximitat de la seu de formació.

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

5.580

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

688 h. on-line + 167 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

L'augment de l'esperança de vida i l'envelliment poblacional consegüent està comportant un augment sostingut de població que incrementa la demanda en els serveis socials, sanitaris i comunitaris. Amb la pandèmia es va evidenciar —i es reafirma cada cop més, en l'actual context de recursos limitats— com és d’indispensable afrontar el repte de tenir una coordinació i integració funcional dels serveis socials i de salut per poder donar una resposta efectiva, eficient i sostenible a les necessitats de les persones, amb una atenció de qualitat centrada en la persona.

El Màster de Formació Permanent en Gestió Integral de Serveis d’Atenció Primària, Socials, Hospitalaris i Comunitaris GESAPH de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona aborda aquest repte, comptant amb la implicació i la col·laboració d'institucions i empreses, per oferir aquest programa de formació en coneixements i tècniques pròpies de gestió de recursos i atenció integrada assistencial. I ho fa formant i entrenant conjuntament professionals de l'àmbit de la salut, social i comunitari.

ÀREES DE CONEIXEMENT DEL PROGRAMA  

1. Gestió de l'atenció integrada social i sanitària (AISS) (Mòduls 1 a 4):
— Anàlisi de sistemes i models organitzatius, tant bàsics com especialitzats, de l'àmbit dels serveis socials, sanitaris i comunitaris: centres socials, residencials, hospitalaris, d'atenció primària, d'atenció intermèdia, sociosanitaris, de dependència, d'atenció domiciliària, de farmàcies comunitàries, etc.

— Situació actual de l'atenció integrada social, sanitària i comunitària: bases, models i estratègies. Abordatge de la complexitat i fragilitat. Experiències innovadores i tendències de futur en l'atenció integrada.

— Aplicació d'eines modernes de gestió en la integració i la coordinació dels serveis a les persones: detecció de necessitats, ACP, disseny de serveis, processos-Lean, TIC integrades, estratificació GMA, indicadors d'impacte, sistemes de qualitat, etc.

2. Gestió d'equips professionals (Mòdul 5): Els professionals són els pilars fonamentals per construir l'atenció integrada. Al programa es treballen i practiquen tots els aspectes de: lideratge, treball en equips d'alt rendiment, gestió del canvi, negociació col·laborativa, gestió del conflicte, comunicació, etc.

3. Gestió de projectes integrals (Mòdul 6): Al llarg de l'any acadèmic, i amb el suport d'un equip específic de tutors, els alumnes apliquen els conceptes apresos de millora i desenvolupament de nous serveis integrats a projectes d'Atenció Integrada Social i Sanitària (AISS). Es treballen en equips multidisciplinaris d'alumnes de l'àmbit social i sanitari, amb implantació pràctica i real en temàtiques d'interès per a les institucions i els departaments de salut i serveis socials.

esquema acció integrada Gesaph
 
logos gesaph

 

Objectius

 • Conèixer les polítiques sanitàries i de serveis socials amb els nous instruments i models integradors de l’assistència a les persones.
 • Adquirir els coneixements, tècniques i habilitats necessaris per a la gestió i direcció d'equips professionals, projectes, recursos i processos integrats, socials, de salut i comunitaris, a les organitzacions.
 • Conèixer i aprendre la feina interdisciplinària entre professionals, així com les principals experiències en projectes d'atenció integrada en territoris.
 • Adquirir habilitats en innovació i ús de les noves tecnologies, així com estratègies i eines de gestió empresarial.
 • Fer networking i debatre amb personalitats i directius rellevants del sistema de serveis socials i sanitaris.
 • Disposar, al final del màster, un projecte AISS de gestió aplicat a la realitat d'un centre assistencial o de territori, amb la col·laboració d'empreses o institucions.

Tres raons per escollir-lo

 • Únic màster que et pot preparar per gestionar i desenvolupar l'atenció integrada i col·laborativa (AISS) entre nivells socials, assistencials i comunitaris.
 • Desenvolupat en col·laboració amb els proveïdors i les administracions de serveis socials i de salut, en línia amb els plans d’atenció integrada social i sanitari (PAISS), els plans sanitaris i estratègics de serveis socials.
 • Permet desenvolupar projectes d'AISS reals de millora en la teva pròpia organització, o de recerca dels darrers avenços en AISS, amb el suport de l'equip docent i experts del programa.

ENTREVISTA CONSELLERS GENERALITAT

Vídeos relacionats

de

COL·LABORADORS

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Gestió Integrada de Serveis d'Atenció Primària, Socials, Hospitalaris i Comunitaris. GESAPH per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

violencia

Aquesta activitat formativa està pendent del reconeixement de formació d'interès en serveis socials concedit pel Departament de Drets Socials.

Programa

gràfic programa gesaph

1. L'atenció integrada entre els sistemes social i sanitari i la planificació estratègica per a projectes d'atenció integrada
1.1. Sistema Sanitari
1.2. El sistema de Serveis Socials: tipus de serveis i models d'organització.
1.3. La planificació sanitària. Pla de Salut
1.4. El Contracte Programa: una eina per a l'atenció integrada social i sanitària
1.5. Models de compra de serveis de salut
1.6. Model d'organització de l'Atenció Primària de la Salut
1.7. Nou model de cura: envelliment, solitud i dependència
1.8. La participació ciutadana en Salut
1.9. Atenció centrada en les persones: detecció de necessitats, la satisfacció, el disseny de serveis, la mesura d'impactes - 1a part
1.10. L'Atenció integrada a les persones entre diferents nivells assistencials: Socials, Atenció Primària, Sociosanitària, Hospitalària
1.11. Model d'Atenció domiciliària integrada entre serveis socials i sanitaris: marc conceptual, avaluatiu i experiències innovadores
1.12. El servei de teleassistència: la cartera de serveis bàsica i avançada, estratègies d'integració social i en matèria de salut
1.13. El treball d'equips, d'alt rendiment i interdisciplinari en atenció integrada – 1a part
1.14. Els projectes d'atenció integrada amb atenció centrada en la persona: la ideació del projecte
1.15. Experiències reals d'atenció integrada social i sanitària implantades en territoris
1.16. La informació per a la planificació, la gestió i la mesura de resultats: estratègies, investigació, estratificació i indicadors d'impacte
1.17. Planificació estratègica: conceptes bàsics, eines i aplicació a projectes - 1a part

2. Models d'assistència social, sanitària i comunitària (I), els serveis en ACP i la innovació
2.1. Tendències en la provisió i l'organització dels serveis i l'atenció integrada
2.2. Accés a recursos per a persones amb discapacitat
2.3. Atenció centrada en les persones: detecció de necessitats, la satisfacció, el disseny de serveis, la mesura d'impactes – 2a part
2.4. Drets i deures de la ciutadania
2.5. El plantejament d'objectius i indicadors de resultats
2.6. Innovació social i sanitària en els serveis i assistència a les persones en les organitzacions
2.7. Mesures de suport a les persones amb discapacitat
2.8. Model d'assistència al maltractament, violència masclista i maltractament dels ascendents.
2.9. Model d'organització de l'Atenció Intermèdia - sociosanitària i la relació amb l'atenció integrada
2.10. Model d'organització de serveis per a la Salut Mental: innovacions des de l'Atenció Integrada i l'atenció comunitària
2.11. Models d'organitzacions de serveis per a la gent gran en serveis residencials, dispositius diürns i dependència
2.12. Planificació estratègica: conceptes bàsics, eines i aplicació a projectes – 2a part

3. Models d'assistència social, sanitària i comunitària (II), les eines per a la gestió de la informació, els processos i les organitzacions enfocades a l'atenció integrada
3.1. Estratègia en salut i acció comunitària des de l'atenció integrada social i sanitària
3.2. Gestió per processos, l'eficiència operativa i el mètode Lean
3.3. Gestió territorial de la farmàcia comunitària
3.4. La informació per a la planificació, la gestió i la mesura de resultats: estratègies, investigació, estratificació i Indicadors d'impacte
3.5. La seguretat de les persones i el pacient
3.6. Les desigualtats socials: vulnerabilitat, inclusió social i sensellarisme
3.7. Models d'organització de l'atenció hospitalària

4. Sistemes d'Informació i eines de Gestió Assistencial, de comunicació i econòmica
4.1. Conceptes bàsics de gestió econòmica: el pressupost, compte de resultats, ingressos, despeses, amortitzacions
4.2. Conceptes bàsics en metodologia de qualitat i introducció als models d'acreditació
4.3. El treball d'equips, d'alt rendiment i interdisciplinari en atenció integrada – 2a part
4.4. La comunicació interdisciplinària, de projectes i resultats – 1a part
4.5. La seguretat de les persones i el pacient
4.6. Les TIC en la gestió de la informació, sistemes i software per a l'atenció integrada

5. Equips de Professionals i Desenvolupament Competencial
5.1. El treball d'equips, d'alt rendiment i interdisciplinari en atenció integrada – 3a part
5.2. Lideratge d'equips de professionals per impulsar l'Atenció Integrada
5.3. Gestió de conflictes: marc conceptual, habilitats i eines
5.4. Gestió del canvi
5.5. La comunicació interdisciplinària, de projectes i resultats - 2a part
5.6. Negociació: Habilitats i eines
5.7. Relacions laborals i models de contractació
5.8. Jornada d'avenços en atenció integrada social i sanitària

6. Gestió de Projectes en Atenció Integrada social, sanitària i comunitària
6.1. Anàlisi de Solucions. Criteris de selecció: Matriu de selecció Multicriteri. Solució seleccionada: Hipòtesis i Riscos d'alt nivell. Anàlisi de viabilitat de la solució seleccionada.
6.2. Tècniques i eines bàsiques per al desenvolupament de la solució seleccionada: Diagrama de context. Anàlisi de Riscos del projecte.
6.3. Tècniques i eines per a la planificació de la implementació i posada en marxa de la solució desenvolupada: abast, cronograma, pressupost, qualitat, riscos.
6.4. Tècniques i eines per a la implementació (execució) i posada en marxa del projecte, recopilació de «Lliçons», gestió de les no conformitats, gestió de canvis

Destinataris

Professionals de l'atenció directa a les persones, que tinguin o vulguin desenvolupar funcions de coordinació, direcció o de gestió de projectes en l'atenció primària, l'atenció hospitalària, els serveis socials bàsics o especialitzats i que vulguin conèixer o aprofundir en la gestió assistencial territorial i la coordinació d'equips professionals, recursos i serveis:

 • Professionals dels CAP, de residències i serveis d’atenció domiciliària.
 • Coordinadors o directors d’equips bàsics d’atenció social (EBAS), serveis d'atenció domiciliària, centres de serveis socials bàsics, centres de dia i centres residencials d'atenció a les persones en situació de dependència.
 • Responsables de serveis i unitats mèdiques i d’infermeria hospitalàries, de serveis sociosanitaris i de serveis de salut mental.
 • Responsables i coordinadors d'atenció a l’usuari, CUAP, urgències territorials, PADES, unitats d’enllaç internivell i unitats territorials.
 • Farmacèutics d'atenció comunitària i atenció primària.
 • Professionals d’institucions públiques i institucions i empreses privades, proveïdors de serveis de salut i serveis socials per a persones en situació de dependència.

Professorat

Consell assessor acadèmic

Sr. Xavier Pérez Berruezo
Metge especialista en medicina familiar i comunitària. Director gerent de l'Institut Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Jose Augusto García Navarro
Metge especialista en geriatria, president de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia, director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya.

Sra. Josefina Ribó Ribalta
Metgessa directora d'Atenció Primària a la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla.

Sr. Oriol Fuertes Cabassa
CEO and Co-Founder at QIDA, referent de la Comissió d'interacció Sanitària i Social de la UCH.

Sra. Roser Fernández Alegre
Economista. Directora general de la Unió Catalana d'Hospitals.

Direcció

Sr. Josep Maria Grego Recasens
Direcció Màster GESAPH-IL3-UB. Doctor especialista en Medicina de Família i Comunitària. Director de projectes d'innovació a Mútua Terrassa.

Coordinació

Sr. Cèsar Suárez Lladosa
Coordinador acadèmic del Màster GESAPH-IL3-UB. Coordinador CAP Numància de Barcelona. Responsable d'atenció especialitzada CAPII Numància. Gerència Territorial de Barcelona de l'Institut Català de la Salut.

Sra. Toni Rosselló Calçada
Coordinadora de projectes AISS del Màster GESAPH-IL3-UB. Enginyera. Directora de Qualitat i Certificacions a Mútua Terrassa.

Equip de tutors de projectes AISS

Sr. Carlos Alberto Aguirre Chavarria.
Metge de família de l'EAP Alt camp est. SAP Tarragona-Valls. Institut Català de la Salut.

Sr. Eduard Carrion Sánchez
Metge de família. Director de l'EAP Santa Perpètua. Institut Català de la Salut.

Sra. Montserrat Domínguez
Exdirectora de la residència de gent gran Creu de Palau. Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Maria Carmen Gutiérrez
Cap del Servei de Suport a la Protecció Social dels Serveis Territorials a Tarragona. Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Nerea López Maldonado
Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària i directora del CAP Rambla, de Mútua Terrassa, amb experiència en gestió sanitària. Vicepresidenta de l'Associació Espanyola de Malalts de Glucogenosi (AEEG), associació sense ànim de lucre.

Sra. Ana Belén Vena Martínez
Doctora en Medicina. Especialitat en Geriatria. Professora de la Universitat de Lleida (UDL). Tutora de residents de geriatria. Coordinadora clínica HAD. Unitat de geriatria de l'àrea de urgències. Hospital Santa Maria/Hospital Arnau Vilanova (Lleida).

Sr. Cèsar Suárez Lladosa
Coordinador CAP Numància de Barcelona. Responsable Atenció Especialitzada CAPII Numància. Gerència Territorial de Barcelona de l'Institut Català de la Salut.

Sra. Aina Blanch
Infermera. Coordinació institucional de Qualitat Fundació Puigvert Cuadro docente.

Quadre docent i autors

Sr. Xavier Arrebola Trias
Adjunt d'Infermeria a la Direcció Assistencial de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE). Referent de Seguretat de Pacients i Qualitat Assistencial. Col·laborador en temes de seguretat de pacients amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Marcel Cano Soler
Professor a la facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona.

Sra. Conxi Caro Benito
Documentalista. Fundació Docència, Recerca i Innovació, Mútua de Terrassa.

Sr. Paco Carretero Palomares
Advocat especialista en dret laboral. Soci director del bufet d'advocats Vallbé. Assessor d'organitzacions empresarials.

Sra. Montserrat Domènech Prat
Directora de Serveis Socials, Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Sra. Cecília Fàbregues i Arbués
Responsable del servei de valoracions, subdirecció general d'Atenció a les Persones i Promoció de l'Autonomia Personal. Direcció General d'Autonomia Personal i Discapacitat. Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya.

Sra. Roser Fernández Alegre
Economista. Directora general de la Unió Catalana d'Hospitals.

Sr. Rubén David Fernández Carrasco
Professor associat a la Universitat de Barcelona, investigador (GRICS-UB) i coordinador de processos – Cooperativa ETCS.

Sra. Cristina Fontcuberta Adalid
Enginyera industrial. Màster en Gestió Sanitària. Especialista en Lean Management.

Sra. Rosa Gallardo Calles
Unitat d'actuacions de lluita contra la violència familiar i masclista.
Direcció general de famílies, Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Sra. María Carmen Gutiérrez
Cap del Servei de Suport a la Protecció Social dels Serveis Territorials a Tarragona. Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Mònica Marín Tena
Referent tècnic d'Atenció Grupal i Comunitària. Departament de Programes i Equips d'Atenció Social i Suport als CSS. Institut Municipal de Serveis Socials. Ajuntament de Barcelona.

Dr. Valentín Martínez Espinosa
Doctor en Psicologia. Diplomat en Infermeria. Director d'Estratègia Internacional.
Director acadèmic de la Càtedra de Lideratge en Valors de la Fundació Universitària del Bages.

Sr. Ramon Maspons Bosch
Coordinador d'Innovació a l'Agència d'Informació, Qualitat i Avaluació Sanitàries del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Vicenç Mayor Mora
Economista. Director de gestió i costos de la Mútua Terrassa. Màster en Economia de la Salut i Gestió Sanitària per la Universitat Pompeu Fabra.

Sra. Montse Mir Martín
Llicenciada en Dret. Experta en gestió de conflictes a les organitzacions.

Sra. Mercè Montero Moscoso
Responsable d'Implantació Territorial de Projectes de Foment de la Inversió i responsable del Contracte Programa.

Sra. Rosa Maria Pérez Sirvent
Subdirectora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Departament de Drets Socials.

Sra. Conchita Peña Gallardo
Directora d'Atenció al Ciutadà i Participació, Consorci Sanitari de Barcelona. Departament de Salut. Degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

Sra. Aina Plaza Tesías
Directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Maria Pueyo
Director d'anàlisi econòmica, estudis i prospectiva de la Unió Catalana d'Hospitals.

Sra. Toni Roselló Calzada
Enginyera. Directora de Qualitat i Certificacions de la Mútua Terrassa.

Sr. Sebastià Santaeugènia González
Metge especialista en medicina interna. Doctor en geriatria. Director general del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Sr. Raül Serra i Fabregà
Coordinador de la Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Oscar Solans Fernández
Metge especialista en medicina familiar i comunitària. Responsable funcional de l'oficina eSalut. Coordinació General de les TIC del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Dra. Yanna Stefannu Lidiorikiotu
Doctora en Ciències Socials i Jurídiques. Llicenciada en Antropologia. Graduada en Educació Social. Llicenciada en ADE. Consultora especialitzada en empreses del tercer sector. Experta en màrqueting EAE Business School, Universitat de Barcelona, Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Sra. Neus Tamayo i Sala
Responsable de l'àmbit jurídic de la infància i adolescència del Departament de Drets Socials.

Sra. Ana Belén Vena Martínez
Doctora en medicina. Especialitat en Geriatria. Professora de la Universitat de Lleida (UDL). Tutora de residents de geriatria. Coordinadora clínica HAD. Unitat geriàtrica de l'àrea d'urgències a l'Hospital Santa Maria / Hospital Arnau Vilanova (Lleida).

Sra. Ana Isabel Lima
Treballadora social amb doctorand a la UNED, regidora dels serveis socials de l'Ajuntament de Madrid, professora associada de la Facultat de Treball Social de la Universitat Complutense de Madrid i UNED. Exsecretària del Consell General del Treball Social a Espanya i expresidenta del Consell General de Treball Social i de la Federació Europea del Treball Social.

Sr. Manuel López Alcazar
Responsable de Sanitat, Soci a KPMG Espanya.

Sr. Alex Escosa Farga
Metge especialista en medicina familiar i comunitària, Cap de servei d'Atenció Primària a Badalona Serveis Assistencials.

Sr. Jose Augusto Garcia Navarro
Metge especialista en geriatria, President de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia, director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya.

Sra. Ana Ribera Massagues
Metge especialista en medicina familiar i comunitària, directora assistencial de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.

Sra. Esther Quintana Escarrà
Direcció de Serveis d'Atenció a l'Envelliment, Institut Municipal dels Serveis Socials (IMSS) de l'Ajuntament de Barcelona.

Sra. Pachi Rivas Silva
Responsable del Servei Local de Teleassistència, Servei d'Atenció a la Dependència i la Vulnerabilitat Social, Diputació de Barcelona.

Sr. Jose Luís Segú Tolsa
Llicenciat en Farmàcia, Diplomat en Sanitat, Salut Pública internacional, Universitat Carlos III de Madrid, director a Pharmalex, Professor a la Barcelona School of Management, Professor associat de la Universitat de Barcelona.

Sra. Victòria Coll Bertrán
Diplomada en Infermeria, Diplomada en Funció Gerencial a ESADE, directora executiva de l'Àrea d'Envelliment i Benestar del Consorci de Salut i Social de Catalunya.

Sra. Dolors Fitó
Treballadora social, Directora Àmbit Atenció a la Dependència, Sant Andreu Salut.

Sra. Magda Casamitjana i Aguilà
Filòloga, directora del Pacte Nacional de Salut Mental. Generalitat de Catalunya.

Sr. Jordi Cid Colom
Psicòleg clínic, Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut.
Referent funcional de Salut Mental i Addiccions, Centre de Competència Funcional ECAP, Àrea de Sistemes d'Informació, Servei Català de la Salut (CatSalut).

Sr. Emili Vela Vallespin
Llicenciat en Psicologia, data scientist de l'Àrea de Sistemes d'Informació del Servei Català de la Salut.

Sr. Ruben David Fernández Carrasco
Professor, investigador i facilitador en interacció i canvi social, GRICS (Grup de Recerca en Interacció i Canvi Social) 2017 SGR 1500, Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa, secció de Psicologia Social a la Universitat de Barcelona.

Sr. Albert Ginesta i Vázquez
Enginyer informàtic. Executive-MBA a EADA i Màster en Eficiència Energètica IL3-UB. Director general de KfeW Systems. Director del Màster online en Eficiència Energètica de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) i codirector del Màster Presencial en Eficiència Energètica de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB).

Sr. Joan Guanyabens i Calvet
Llicenciat en Medicina a la Universitat de Barcelona i Màster en Gestió Sanitària per ESADE, Director TIC SALUT Social.

Sra. Antònia Sabench Suriñach
Responsable de Processos i Continuïtat d'AP i a la Comunitat, Institut d'Assistència Sanitària / Institut Català de la Salut.

Sr. Carles Oliete Guillén
Àrea tècnica i de participació de La Unió.

Dr. Ernest Torrell i Llauradó
Metge psiquiatre. Cap de sector Garrotxa. Xarxa de salud mental - IAS – ICS.

Dr. Jaume Heredia i Quicios
Metge especialista en medicina familiar i comunitària. Gerent de la regió sanitària de Girona del CatSalut.

Sra. Teia Fàbrega Pairó
Mediadora familiar. Directora, Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.

Sra. M. Àngels Borràs Hurtado
Directora del Servei Aranès de Benestar i Salut (SABS).

Dr. Jordi Vilana
Doctor en Psicologia, director gerent Aran Salut. Oxford Strategic Management Executive Programme.

Sra. M.ª Eugènia López
Direcció serveis socials. Servicis Assistenciaus Integrats d'Aran

Sra. Eva Cruzado
Directora mèdica. Servicis Assistenciaus Integrats d'Aran.

Sra. Eva Cabanillas
Responsable del servei d'acció social de l'Ajuntament del Prat.

Sr. Daniel Rivilla
Infermer, Adjunt a la Direcció del Baix Llobregat d'Atenció Primària de l'ICS.

Sra. Roser Vallés Fernández
Llicenciada en farmàcia, cap de la Unitat de Farmàcia. Direcció d'Atenció Primària Metropolitana Nord.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h