Màster Interdisciplinari en Atenció Integral ...

Afegir a favorits
Infermeria

Màster Interdisciplinari en Atenció Integral a la Cronicitat

Semipresencial
56 setmanes
master interdisciplinar cronicidad

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Dates

3/11/2022 - 30/11/2023

Modalitat

Semipresencial

Horari

On-line. Sessions presencials del 16 al 20 d'octubre de 2023 de 9:00h a 19:00h (aquestes dates poden estar subjectes a canvis)

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

3.970

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

807 h. on-line + 42 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

AVÍS

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.Presentació

Les malalties cròniques són cada vegada més importants, degut a l’envelliment de la població i la transformació dels estils de vida dels ciutadans, entre altres factors.

Actualment, la cronicitat és un dels reptes principals presents i futurs al Sistema Nacional de Salut.

 • Un 42% de la població espanyola pateix, al menys, un procés crònic.
 • Les malalties cròniques motiven el 80% de les consultes d’Atenció Primària, el 60% d’ingressos hospitalaris i el 85% dels pacients ingressats a Medicina Interna.
 • És la principal causa de mort al nostre país, és responsable de més de 300.000 morts a l’any (un 74,45% del total) i és la que té més impacte sobre l’esperança de qualitat de vida dels ciutadans.
 • A més, suposen la principal causa de despesa sanitària i repercuteixen en un augment de la despesa de les famílies: vivim més anys i convivim amb una malaltia que requereix cures i tractaments farmacològics.

Els professionals de la salut es troben davant un nou tipus de pacient a qui atendre: persones grans, moltes d’elles amb un bon estat de salut, alguns altres amb multimorbiditat, i la majoria, amb malalties i condicions cròniques avançades i necessitats d’atenció complexa.

Davant d’aquest nou escenari, neix el Màster Interdisciplinari en Atenció Integral a la Cronicitat, una formació assistencial avançada orientada a desenvolupar les competències i habilitats de metges, infermeres i treballadors socials sanitaris perquè donin resposta a les noves necessitats assistencials socials del pacient crònic i als reptes de futur d’aquest àmbit.

Amb aquest programa i amb un doble itinerari clínic i social, els professionals podran:

 • Liderar l’abordatge de la cronicitat, atenent a la complexitat, pluripatologia, fragilitat, comorbiditat, etc.
 • Aportar una atenció centrada al pacient, personalitzant l’atenció i complexitat derivades de la dificultat per a la presa de decisions.
 • Treballar en equip multidisciplinari per abordar de forma integral les necessitats, voluntats i preferències dels pacients i per proporcionar una atenció global i integral i unes cures de llarga durada.
 • Participar en l’empoderament del pacient i fer que participi de forma activa a la presa de decisions sobre la seva salut i la seva malaltia.

Objectius

 • Aprendre a treballar de manera proactiva per poder gestionar millor la salut dels pacients crònics.
 • Saber abordar el pacient crònic en cas d'una situació complexa (aguda o subaguda) en qualsevol nivell assistencial d'intervenció: hospitalari, d'atenció primària, sociosanitari o residencial.
 • Conèixer les eines que faciliten la interconnexió de tots els dispositius assistencials per aconseguir accions efectives i eficients.
 • Saber estendre l'aplicació de les cures del pacient al seu entorn afectiu i als cuidadors.

Tres raons per escollir-lo

 • Formació 100% assistencial, que dona resposta a les necessitats del pacient crònic, sota un model d’atenció interdisciplinar i centrat en les persones amb malalties cròniques i amb necessitats complexes.
 • Puntuable a les principals bosses de treball d’institucions sanitàries i valorable com a mèrit en la teva carrera profesional.
 • Programa dissenyat seguint les estratègies de cronicitat dels principals plans de salut de la Unió Europea.

PRESENTACIÓ DEL MÀSTER

de

Acreditació acadèmica

Màster Interdisciplinari en Atenció Integral a la Cronicitat. Especialitat Clínica o Especialitat Treball Social Sanitari per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

 violencia
Aquesta activitat formativa ha rebut el reconeixement de formació d'interès en serveis socials concedit pel Departament de Drets Socials.

Programa

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Màster format per 11 mòduls, 9 dels quals són comuns per a tots els perfils professionals i els altres 2 són específics per al perfil clínic (metges i infermeres) i per al perfil social sanitari (treballadors socials sanitaris).

1. Concepte de cronicitat, complexitat i atenció integrada
1.1. Introducció a la cronicitat: Definició, reptes i discussió
1.2. Sistemes Sanitaris: Models i experiències d’atenció integrada
1.3. Sistemes Sanitaris: Nivells assistencials i equips de suport
1.4. El pacient del futur: Cap a un nou model de ciutadà
1.5. Rol de les TIC en l’atenció a la cronicitat

2. Habilitats dels equips en l’Atenció Centrada en la Persona
2.1. L’equip interdisciplinari: competències i objectius d’intervenció
2.2. Habilitats relacionals i comunicatives
2.3. Comunicació terapèutica
2.4. Eines generadores del canvi en el pacient
2.5. Atenció Centrada en la Persona

3. La fragilitat i la seva relació amb la complexitat
3.1. Definició i característiques de la fragilitat
3.2. Diagnòstic de la persona fràgil
3.3. Intervenció en fragilitat

4. Diagnòstic situacional del pacient crònic complex
4.1. Valoració geriàtrica integral: detecció de problemes i escales de valoració. Pronòstic. Trajectòries
4.2. Síndromes geriàtriques
4.3. Atenció a la persona afecta de malaltia crònica avançada
4.4. Elaboració de plans terapèutics

5. Com adequar el maneig de la malaltia en funció del moment de vida de la persona (ITINERARI CLÍNIC)
5.1. Situacions específiques: Adaptacions en el maneig de les malalties més prevalents en funció del diagnòstic situacional de la persona
5.2. Atenció pal·liativa oncològica i no oncològica. Atenció integral i control de símptomes
5.3. Eines orientades a una prescripció més segura (prescripció centrada en la persona)

5. Abordatge psico-social de la persona afecta de condicions cròniques i necessitats complexes (ITINERARI SOCIAL SANITARI)
5.1. El diagnòstic social sanitari
5.2. La intervenció psico-social
5.3. Atenció centrada en el pacient i família i el suport de la xarxa social

6. Aspectes ètics i decisions compartides
6.1. Dilemes bioètics i legals
6.2. Decisions compartides

7. Qualitat i seguretat del pacient
7.1. Importància de la seguretat del pacient en cronicitat
7.2. Mapa de seguretat del pacient a Espanya
7.3. Gestió d’ incidents i sistemes de notificació relacionats amb la seguretat del pacient
7.4. Estratègies en Seguretat dels pacients
7.5. Eines d´anàlisi i prevenció en seguretat del pacient
7.6. La millora continua de la qualitat

8. Tallers pràctics específics (ITINERARI CLÍNIC)
8.1. Taller de Pre-inscripció centrada en la persona
8.2. Taller sobre control de símptomes en pacients simulats
8.3. Taller d’abordatge, intervenció i seguiment de pacients amb ferides complexes
8.4. Taller maneig del pacient amb ostomies, complicacions i possibles solucions
8.5. Taller de ventilació mecànica

8. Tallers socials pràctics específics (ITINERARI SOCIAL SANITARI)
8.1. El diagnòstic social, escales i instruments
8.2. L’ètica de les cures i la construcció d’entorns cuidadors
8.3. Atenció centrada en la persona i en la família
8.4. La mediació familiar: organitzem les cures?
8.5. Taller de casos 1. La soledat no desitjada
8.6. Taller de casos 2. Las patologies geriàtriques
8.7. Taller de casos 3. El dany cerebral adquirit
8.8. Taller de casos 4. Repercussions socials de la malaltia pulmonar crònica obstructiva MPOC

9. Tallers pràctics comuns
9.1. Taller de diagnòstic situacional
9.2. Taller de Priorització de problemes i pla d’atenció
9.3. Taller de Pla d’intervenció compartit i presa de decisions anticipades
9.4. Taller de treball en equip
9.5. Taller d’educació per a la salut. Enfocament grupal i comunitari

10. Treball de recerca
10.1. Pregunta d’investigació
10.2. Justificació, antecedents i estat actual del tema.
10.3. Recerca en bases de dades i altres fonts d´informació
10.4. Elaboració del marc conceptual
10.5. Disseny d´objectiu general i específics
10.6. Material i mètode: Tipus d´estudi, àmbit d´estudi, subjectes d´estudi (criteris d´inclusió i exclusió) descripció de variables.
10.7. Anàlisi de dades i resultats
10.8. Aplicabilitat dels estudis de recerca
10.9. Limitacions d´estudi
10.10. Consideracions ètiques
10.11. Cronograma i pressupost
10.12. Conclusions

11. Treball final de màster
11.1. Disseny d’un abstract científic per presentar el treball de recerca a una Jornada/Congrés nacional o internacional
11.2. Elaboració de la presentació del treball final de màster i defensa davant d’un tribunal

Destinataris

Infermeres, metges i treballadors socials.

Professorat

Direcció

Sra. Antonia Martínez

Infermera. Màster en Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria UB. Gestora assistencial a centre sociosanitari. Gestora de casos oncològics de la Corporació Sanitària Parc Taulí. Assessora externa del Departament de Salut (Generalitat de Catalunya) per a la gestió de processos per al control de la infecció en centres residencials i sociosanitaris.

Coordinació

Sra. Mercè Prat Martínez
Infermera i especialista en geriatria. Màster en Salut i Benestar Comunitari i doctora en Educació per la UAB. Directora tècnica Residència Geriàtrica Les Orquídies. Professora col·laboradora de l'Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat de la UAB.

Dr. Sebastià J. Santaeugènia González
Metge especialista en Medicina Interna. Doctor en Geriatria. Director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i del Pla Director Sociosanitari en el Departament de Salut (Generalitat de Catalunya). Director d'Atenció Intermèdia al Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Quadre docent

Sra. Silvia Bleda García

Infermera. Professora titular de l'Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat de la UAB. Màster en Salut i Benestar Comunitari per la UAB.

Sr. Juan Carlos Contel Segura
Diplomat en Infermeria per la UB. Programa Prevenció i Atenció a la Cronicitat (PPAC) al Departament de Salut i Pla Atenció Integrada Social i Sanitari (PAISS).

Sr. Alejandro Vicente Villalba
Màster en bases, procediments i tècniques aplicades al maneig del malalt crític i emergències (UB Clínic Barcelona). Professor titular de l'Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat de la UAB.

Sra. Carolina Fort Pujol
Diplomada en Treball Social per la UB. Màster en Dret de Família per la UB i postgrau en Treball Social Sanitari per la UOC. Treballadora social sanitària al CAP Sant Rafael de l'Institut Català de la Salut (ICS).

Sra. Mireia Gallés Muntada
Infermera d'Atenció Primària. EAP de Vic. Centre d'Atenció Primària El Remei. Postgrau en Infermeria en Atenció primària (CADI) de la UB. Màster en Salut Comunitària.

Sra. Antonia Martínez Villegas
Infermera. Màster en Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria UB. Gestora assistencial a centre sociosanitari. Gestora de casos oncològics de la Corporació Sanitària Parc Taulí. Assessora externa del Departament de Salut (Generalitat de Catalunya) per a la gestió de processos per al control de la infecció en centres residencials i sociosanitaris.

Sra. Victoria Mir Labalsa
Treballadora social. Coordinadora de Treball Social en l'Institut Català de la Salut (ICS).

Dra. Nuria Molist Brunet
Grau en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Medicina de Família i Comunitària. Doctorat de Geriatria: "adequació de la prescripció en persones amb condicions cròniques avançades."

Dr. José M.ª Picaza Vilà
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la UB. Especialista en Geriatria.

Sra. Carmen Partera Luque
Infermera. Unitat Funcional de Seguretat del Pacient en Corporació Sanitària Parc Taulí.

Sra. Mercè Prat Martínez
Infermera i especialista en geriatria. Màster en Salut i Benestar Comunitari i doctora en Educació per la UAB. Directora tècnica Residència Geriàtrica Les Orquídies. Professora col·laboradora de l'Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat de la UAB.

Sr. Jordi Riba Cebrián
Treballador social. Responsable de l'Àrea de Treball Social de la Gerència Territorial de Barcelona (ICS). Màster en Treball Social Sanitari per la UOC. Postgrau en Treball Social en Processos de Malaltia Crònica per la URL. Postgrau en Anàlisi i Conducció de grups en l'àmbit clínic i socioeducatiu per la UB.

Sra. Sara Rodoreda Noguerola
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la UAB. Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària en la Unitat Docent d'Atenció Primària ICS.

Sra. Josefa Rodríguez Molinet
Treballadora social sanitària del CAP Casernes de la Gerència territorial de Barcelona. Màster en Atenció Primària per la UAB. Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes per la URL.

Dr. Sebastià J. Santaeugènia González
Metge especialista en Medicina Interna. Doctor en Geriatria. Director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i del Pla Director Sociosanitari en el Departament de Salut (Generalitat de Catalunya). Director d'Atenció Intermèdia al Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Dra. Anna Torné Coromina
Metgessa adjunta de Medicina Familiar i Comunitària en l'Institut Català de la Salut (ICS). Metgessa de Geriatria en un Centre d'Atenció Intermèdia.

Sr. Juan José Zamora Sánchez
Infermer d'Atenció Primària en l'Institut Català de la Salut (ICS). Màster en Lideratge i Gestió en els serveis d'Infermeria de la UB.

Dr. Jordi Amblàs-Novellas
Metge especialitzat en Geriatria. Doctor en Cures Pal·liatives. Professor Senior Lecturer. Membre del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat (PPAC) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Coordinador del Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG). Director de l'Estratègia d'Atenció Integrada del Departament de Salut. Codirector de l'equip motor d'Atenció Integrada Social i Sanitària.

Dra. Abigail Estefany Macías
Metgessa especialitzada en Pneumologia. Metgessa a l'Hospital de Sant Jaume de Calella, en l'Àrea de ventilació mecànica i trastorns del son en pacients crònics.

Sra. Anna Civil Mas
Infermera referent de la Unitat de Cronicitat d'Atenció Primària en l'Institut Català de la Salut (ICS). CAP Nord Sabadell (Barcelona).

Sra. Meritxell Ortiz Conca
Treballadora social sanitària en l'Equip d'Atenció Primària (EAP) de Salut de Vilassar de Mar-Cabrera de Mar. Diplomada en Treball Social per la URL i Màster en Polítiques Socials i Comunitàries per la UAB.

Dra. Pilar Munuera Gómez
Doctora i llicenciada en Sociologia. Treballadora social. Mediadora. Professora titular de la Universitat a la UCM.

Sra. Carmen del Pino
Infermera gestora de casos de patologia oncològica colorectal i esofagogàstrica. Estomaterapeuta. Infermera experta en cures a les persones amb ostomies.

Sra. Marta Viñolas
Infermera en el Servei d'Urgències de l'Hospital Sant Jaume de Calella. Màster en bases, procediments i tècniques aplicades a la cura el pacient crític i emergències per la UB. Membre i coordinadora de docència i formació del GDT de VMNI de la SoCMUE.

Sra. Contxita Peña
Treballadora social sanitària. Directora d'Atenció a la Ciutadania i Participació. Consorci Sanitari de Barcelona. Degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

Sra. Lourdes Andreu Daufi
Treballadora social sanitària. Coordinadora General de l'Associació Catalana de Traumàtics Craneoencefàlics i Dany Cerebral (TRACE).

Sra. Sandra Soler
Treballadora social sanitària. Responsable de Projectes. Suport a la Coordinació de Treball Social en l'Institut Català de la Salut (ICS).

Sra. Diana Mariana Martínez
Diplomada en Infermeria per la UAB i especialista en infermeria familiar i comunitària. Màster en Coaching i Lideratge personal per la UB. Màster oficial de Neuropsicologia i Educació. Especialista en comunicació terapèutica, gestió emocional i conducció de grups i equips. Professora titular de l'Escola Universitària d'Inferm.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Socis/es de l'Associació Espanyola de Treball Social i Salut (AETSyS). 10% de descompte.
 • Socis/es de la Associació ENFOCATSS. 10% de descompte.
 • Socis/es de la Unió Catalana d’Hospitals (LA UNIÓ). 10% de descuento.
 • Socis/es de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC). 10% de descompte.
 • Socis/es del Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya (CSC). 10% de descompte.
 • Socis/es de la Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR). 10% de descompte.
 • Socis/es de la Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES). 10% de descompte.
 • Socis/es de la Federació d’Associacions Professionals d’Infermeria de Catalunya (FAPIC). 10% de descompte.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

Instituto Forymat

Adreça:

C. de la Princesa, 41
28008. Madrid

WhatsApp: 630 25 42 67
E-mail: admision@il3.ub.edu

91 559 27 86

De dilluns a dijous de 9:30h a 20:30h i divendres de 9:30h a 18:30h