Tractament de les dades en la realització de videoconferències i classes online

Benvolgut alumne / participant / tutor,

Des de Fundació Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona, volem continuar prestant els nostres serveis fent ús de les noves tecnologies. Per aquest motiu, estem fent servir Zoom i BB Collaborate per tal de continuar amb l’activitat formativa. IL3 recomana a tots els alumnes / participants / tutors, revisar la política de privacitat d'aquestes plataformes.

Informem que les sessions poden ser gravades i posades a la disposició de tots els alumnes / participants que cursin la matèria, a través dels mitjans virtuals de l'activitat docent de què disposa en centre, evitant l'accés per part de tercers.

Queda prohibida la captació o enregistrament de la sessió, així com la seva reproducció o difusió (per exemple, en xarxes socials o serveis dedicats a compartir anotacions), en tot o en part, sigui quin sigui el mitjà o dispositiu utilitzat. Qualsevol actuació indeguda és una vulneració de la normativa vigent, i pot comportar responsabilitats legals.

Així mateix, en compliment del que es disposa a l'article 29 del GDPR, l'assistent es compromet al deure de protecció i a guardar secret respecte d'aquelles dades personals de la resta de participants, a les quals pugui accedir de manera accidental o fortuïta en ocasió de la realització de les sessions grupals referides. Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar la seva relació amb el centre.

A més, volem recordar-vos que les vostres dades seran tractades amb la finalitat de prestar-vos els nostres serveis, en base a una relació contractual, tractament que també es fonamenta en el compliment d’una missió realitzada en interès públic (Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats i Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya). Aquestes dades no seran comunicades a tercers i seran conservades mentre perduri la nostra relació. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les vostres dades, o directament oposar-vos al tractament, o exercir-ne el dret a la portabilitat mitjançant escrit dirigit a dpd@il3.ub.edu. En cas de disconformitat amb el tractament, també teniu dret a presentar una reclamació davant l´autoritat competent (https://apdcat.gencat.cat/ca/inici).