Portal de la
Transparència

Coneix IL3-UB

La Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona és l’aposta que ha fet la UB pel que fa a la reorganització de la formació al llarg de la vida. Vol esdevenir un instrument al servei dels centres de la UB per tal d’oferir una formació d’excel·lència en obert i en corporatiu i en les diverses modalitats d’impartició.

Aquesta fundació neix amb la vocació de donar servei a tots els professionals de les organitzacions i institucions, tant nacionals com internacionals. La internalització de l’oferta és un dels altres eixos d’actuació de l’IL3-UB. Va ser constituïda el 27 d’abril de l’any 2007, a partir de l’escissió parcial de la Fundació Bosch i Gimpera mitjançant la segregació d’un part del seu patrimoni, que consistia en la branca d’activitats de formació contínua i de la cessió global d’actius i passius de la societat mercantil Universitat de Barcelona Virtual, SL, de qui és soci únic. A data del 2 d’octubre de 2007 es va dissoldre sense liquidació.

La data en la qual les operacions relatives al patrimoni de l’escindida Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona, que s’entenen realitzades a efectes de la fundació beneficiària Fundació IL3-UB, a efectes comptables, és l’1 de gener de 2007, tal i com es recull en l’apartat VIII del projecte d’escissió parcial de la Fundació Bosch i Gimpera, aprovat pel seu patronat en la sessió de 22 de febrer de 2007.

COL·LECTIU DE PERSONES BENEFICIÀRIES ATESES

Són beneficiaris de les activitats de la Fundació IL3-UB totes aquelles persones, empreses i organitzacions que formen part de la societat i que estan interessades en els estudis, les activitats docents i complementàries pròpies de la Universitat de Barcelona.

 • Persones: que puguin complir els seus objectius de desenvolupament professional i personal.
 • Empreses i Organitzacions: millorant la seva competitivitat a través de la gestió del coneixement.

FINALITATS

La Fundació IL3-UB té per objecte desenvolupar un canal de relació entre la Universitat de Barcelona i la societat, que permeti donar resposta a les necessitats dels ciutadans relatives a la seva formació al llarg de tota la vida en tots els àmbits de la Universitat de Barcelona, i al servei de la societat en què s’insereix, principalment en el marc de Catalunya, així com contribuir a la connexió de la Universitat de Barcelona amb les noves demandes i realitats socials per assolir els objectius globals universitaris que la Universitat de Barcelona desenvolupa a través de les entitats del Grup UB.

Per dur a terme el seu objecte, la Fundació IL3-UB vol realitzar les següents activitats:

 • Com a referent principal de la formació contínua de la Universitat de Barcelona, promoure, promocionar, gestionar i impartir programes d’estudi destinats a la formació, actualització, revisió i reciclatge del coneixement de les persones al llarg de tota la seva vida, en els formats presencial, semipresencial i virtual o online.
 • Potenciar les activitats docents de la Universitat de Barcelona, amb la finalitat de contribuir a l’evolució, difusió i comunicació de la ciència i la cultura, mitjançant aquells instruments que es considerin més idonis per a la consecució d’aquestes finalitats. En el marc d’aquest objectiu, s’estableix la col·laboració en la innovació docent per a la implementació de nous cursos, ensenyaments i sistemes docents que puguin establir-se per tal d’adaptar les possibilitats docents de la UB a les necessitats actuals de la societat.
 • Col·laborar amb les empreses i amb institucions en la formació del seu personal pel que fa a les habilitats pròpies del desplegament de la seva vida laboral.
 • Prestar serveis de consultoria a les empreses i institucions sobre els seus sistemes de formació i també sobre les matèries relacionades amb la seva activitat pròpia.
 • Col·laborar amb la Universitat de Barcelona i altres entitats del Grup UB, en la gestió de polítiques i serveis transversals que contribueixin a la millor coordinació i execució dels objectius globals universitaris, d’acord amb la planificació i les directrius fixades pels òrgans directius de la Universitat de Barcelona competents en el respectiu àmbit (imatge corporativa, optimització patrimonial i màrqueting, projectes estratègics i altres serveis de tipus transversal).
 • Establir aliances estratègiques amb els centres homòlegs d’altres universitats amb l’horitzó de fomentar la cooperació interinstitucional.
 • Concertar acords de col·laboració amb el món empresarial per tal de potenciar l’abast d’actuació.
 • Associar a l’IL3-UB les aportacions de la Universitat, de les empreses, dels experts i de les diferents entitats actives de la societat mitjançant diversos consells assessors especialitzats en els diverses àrees temàtiques de la formació contínua.
 • Fomentar l’ús de la metodologia del dossier individual i l’acreditació de les competències professionals com a eina de promoure el desenvolupament professional i al mateix temps donar sentit a la responsabilitat de la Universitat de Barcelona com a entitat de formació al llarg de la vida.
 • Tanmateix, la Fundació dedicarà una atenció preferent a les activitats de recerca en l’àmbit de les metodologies i tècniques aplicables a l’ensenyament presencial, semipresencial i virtual.

La Fundació podrà realitzar aquestes activitats directament o per encàrrec de gestió de la UB i/o de les entitats del Grup UB, en els termes i condicions que s’acordin pels òrgans competents d’acord amb les disposicions de les normatives de contractació pública aplicables.

La Fundació té la consideració de mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona d’acord amb el que es disposa en la normativa de contractació pública aplicable i sempre que es mantingui el compliment dels requisits establerts per aquesta, i durà a terme els encàrrecs de gestió que li encomanin la Universitat de Barcelona, així com la resta d’entitats del grup UB controlades per aquesta, de conformitat amb les seves finalitats fundacionals i amb la normativa vigent.

Els encàrrecs de gestió quedaran subjectes al compliment dels requisits que disposa la legislació de contractes del sector públic vigent en cada moment per als encàrrecs a mitjà propi personificat. Aquests encàrrecs no tindran la consideració de contractes.

S’establirà per part de la UB, per als diferents encàrrecs, les compensacions tarifàries que corresponguin, que seran aprovades pel Consell Social i es determinarà el percentatge màxim de subcontractació permès, que no podrà superar el 50% de la quantia de l’encàrrec o percentatge que s’estableix en la normativa vigent.

La Fundació haurà de publicar en la seva plataforma de contractació i en la de la Universitat de Barcelona la seva condició de mitjà propi personificat, respecte de quins poders adjudicadors la té atribuïda, i els sectors d’activitat en els quals, formant part del seu objecte social, seria apte per executar les prestacions que siguin objecte d’encàrrec.

La Fundació no podrà participar en les licitacions públiques convocades per la UB i entitats del Grup UB, sens perjudici que, quan no concorri cap licitador, se li pugui encarregar l’execució de les prestacions segons la normativa establerta.

ACTIVITATS

L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona té el compromís de promoure el talent, estimular l’esperit emprenedor i garantir unes activitats professionalitzadores. En definitiva, de millorar l’ocupabilitat de les persones i potenciar la competitivitat de les empreses en els sectors en els quals opera el nostre dossier.

Sota aquesta premissa, donem resposta a les noves professions que requereixen les empreses i la societat, dissenyant programes específics per als nous perfils professionals i les competències associades.

Acostem el món laboral a l’aula i creem l’entorn per treure el màxim potencial a la formació, a les experiències que es comparteixen a l’aula i a les pròpies capacitats i determinació d’un mateix.

 • Preparem els professionals en competències i responsabilitat per als reptes actuals i futurs.
 • Ajudem a les empreses a ser més eficients, innovadores i competitives a partir de la formació, el desenvolupament del talent, la dinamització de l’aprenentatge informal i la gestió del coneixement.
 • Investiguem en el procés d’aprenentatge aplicat a la formació contínua.
 • Transferim el coneixement de la Universitat de Barcelona al món empresarial.
 • Innovem en el disseny, la metodologia i l’aplicació de noves tecnologies per garantir el procés d’aprenentatge i el desenvolupament de les competències professionals.
 • Investiguem en el procés d’aprenentatge aplicat a la formació contínua.

L’aprenentatge digital no està lligat a una modalitat formativa, per contra, és una manera d’enfocar i experimentar l’aprenentatge, que el mercat ens va indicant que és la manera que els usuaris volen gaudir l’aprenentatge.

Per l’Institut significa no només la creació d’un departament d’innovació, disseny i qualitat i la revisió del procés de disseny dels programes, sinó també el treball amb grups d’innovació de la UB al respecte.

L’Institut de Formació Contínua aposta per reforçar el canvi metodològic ja endegat en els processos de disseny i en una formació basada experiències significatives per als participants. Amb aquest objectiu s’ha definit el següent model formatiu:

Model formatiu

Resultat de les activitats acomplertes

La Fundació IL3-UB ha incorporat al seu catàleg de formació contínua durant el darrer exercici econòmic tancat, programes com el Postgrau en Estratègia i Gestió de la Comunicació Interna i el Postgrau en Màrqueting Digital que han enfortit les àrees d’estratègia i digitalització; dins l’àmbit de salut, el Tractament de les Drogodependències i d'altres Addiccions ha ampliat l’oferta ja existent.

L’oferta de formació contínua està en un procés important de canvi, el prestigi de la nostra universitat ajuda a entomar noves propostes amb garantia d’èxit, sobretot en aquelles àrees que té un reconeixement internacional.

Durant aquest any acadèmic ha incorporat una oficina de projectes internacionals, amb una finalitat doble, d’una banda presentar propostes de formació a organismes internacionals europeus per tractar temàtiques o perfils professionals d’especial interès social, i en segon lloc crear una xarxa de socis a escala europea i de Llatinoamèrica pel desenvolupament d’aquestes.

En tot cas, la Fundació IL3-UB fa públiques les memòries d’activitats de diferents períodes acadèmics a partir del curs 2012-2013.

DADES DE CONTACTE

 • Adreces de correu postal i electrònic:
  • La Fundació IL3-UB estableix el seu domicili a Barcelona (08018), carrer Ciutat de Granada, 131.
  • E-mail: info@il3.ub.edu
 • Lloc web: www.il3.ub.edu