Portal de la
Transparència

Normativa

Normativa legal i reglamentària estatal i autonòmica en matèria d'universitats

Normativa IL3-UB

Estatuts

- Estatuts 2019 IL3 Institut de Formació Contínua [2,58MB]

- Resolució Generalitat aprovació Estatuts [373kB]

- Estatuts 2016 IL3 Institut de Formació Contínua [1,77MB]

- Estatuts 2015 IL3 Institut de Formació Contínua [5,69MB]

Blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme

- Protocol de mesures per a la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme de la Fundació IL3-UB [285kB]

Estructura i organització interna

- Llei de Fundacions, Llei 50/2002, de 26 de desembre (BOE núm. 310, DE 27.12.2002)

- Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions, de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública. (DOGC 6780, 31.12.2014)

- Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques [260kB]

- Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

Docència i estudis

- Normativa de cursos de postgrau i d'extensió universitària, aprovada pel Consell de Govern en la reunió de 29 de maig de 2013. Posterior modificació aprovada pel Consell de govern de data 15 de febrer de 2016 [1,60MB]

- Criteris sobre la tramitació de despeses d’ensenyaments de postgrau i extensió universitària de la Fundació IL3-UB [230kB]

Personal

- Criteris sobre tramitació de despeses per part dels empleats de la Fundació IL3-UB [322kB]

Alumnat

- Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, Estatut de l’Estudiant Universitari. (BOE núm. 318, de 31.12.2010)

Consumidors

- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias

Normativa administrativa general

Organització i procediment administratiu

Administració electrònica

Protecció de dades de caràcter personal

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic

- Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. (BOE núm. 166, DE 12.12.2002)

Llei de Propietat Intel·lectual

- Reial Decret legislatiu per la qual s’aprova el text refós de la Llei de la Propietat Intel·lectual i es regularitzen, s’aclareixen i s’amortitzen les disposicions legals vigent sobre la matèria. Reial Decret 1/1996, de 12 d’abril ( BOE núm. 97, de 22.04.96)